بانوی انقلابی پیشکسوت عنبرآبادی

جوان دیروز، پیشکسوت امروز همچنان پای کار انقلاب

شوکت عسکری از بانوان پیشکسوت انقلابی عنبرآباد است که در دوران ستم شاهی از مبارزین انقلابی بوده و در دوران دفاع مقدس پشتیبان جبهه ها بوده امروز از حضور در انتخابات می گوید.


بخش ویژه